1896-1905

1896-1905: De oprichting van Willem II

 

In 1896 heeft Tilburg 38.000 inwoners. Nederland telt dan vijf miljoen mensen. Op 12 augustus van dat jaar wordt Tilburgia opgericht, de voorloper van Willem II. Tot mei 2021 wordt gedacht dat Gerard de Ruiter de oprichter is. Maar tijdens onderzoek voor het jubileumboek over 125 jaar Willem II stuiten de auteurs op een bijzondere vondst: Marten Evert van Kuiken is de oprichter van Willem II. Op 11 oktober 1896 verscheen in de “Tilburgsche Courant” een ingezonden stuk van Gerard de Ruiter met de volgende passage: “Bij mijne intrede in Tilburg viel ’t mij erg op dat in een stad waar de wielersport zoo beoefend wordt, zodat zelfs een wielerbaan wenschelijk is, geheel ontbloot scheen van andere takken van sport. Bij nader inzien bleek het mij, dat dit niet het geval was, daar er, al was ’t maar op papier, toch een club “Tilburgia ”geheeten bestond, welke zich ten doel stelde het footballspel te beoefenen. Als oud-voetballer - ik zal den Hollandscen term maar bezigen - verheugde het mij zeer zulks te vernemen. Ik liet mij dan ook spoedig als lid inschrijven, hetgeen ik elken rechtgeaarden Nederlandscen jongen aanraad ook te doen.”

awd

En in 1897 publiceerde het sportblad “De Athleet” van de hand van een schrijver met het pseudoniem “Sinjo” een artikel getiteld: “Om en voor den voetbal. Daarin stond de volgende passage: ”In augustus werd op initiatief van den heer M.E. van Kuiken een vergadering belegd waarop per advertentie iedere sportman was genoodigd. Op die vergadering werd door denzelfden heer Van Kuiken over het footballspel gesproken en het footballspel als de plezierigste tak van sport afgeschilderd. En reeds dadelijk waren 18 jongelui bereid om met het voetballen een proef te nemen. Zij richtten toen een club op onder den naam van de F.C.”Tilburgia” en kozen zich geel-blauw als clubkleuren.

De club bestond dus op papier en het voorlopig bestuur ging eropuit terreinen te meten, grond te onderzoeken, etc. Alles vlotte langzaam, omdat het voetbalvuur nog niet in ’t bloed zat. Eindelijk toen de heer G.C. de Ruiter in Tilburg verscheen en lid van de club werd, ging alles met stoom. Daar hij reeds vroeger gevoetbald heeft, werd hem als match-captain zitting gegeven in het bestuur en werd het keuren van velden aan hem overgelaten. Binnen twee weken waren veld, bal en goalpalen in orde.” Uit beide publicaties blijkt dat Gerard de Ruiter niet eens bij de oprichtingsvergadering aanwezig was! Geen wonder dat hij die avond niet in het voorlopige bestuur werd gekozen. Niet Gerard de Ruiter, maar Marten Evert van Kuiken is dus de oprichter van Footballclub “Tilburgia”, het latere Willem II. Gerard de Ruiter was wel de eerste match-captain van “Tilburgia.”

Anderhalf jaar later, op 12 januari 1898, wordt de club omgedoopt tot Willem II, genoemd naar de toenmalige prins van Oranje en latere koning der Nederlanden (1840-1849), Willem II, die tijdens de Belgische opstand zijn militaire hoofdkwartier in Tilburg vestigde. Tot aan zijn dood in 1849 is hij Tilburg trouw gebleven.
Aanvankelijk speelt Willem II alleen in de Brabantse Voetbal Bond. In 1904 treedt de club definitief toe tot de Nederlandse Voetbal Bond (tegenwoordig KNVB). 
Vanaf het seizoen 1903-1904 tot en met 27 januari 1924 speelt Willem II de thuiswedstrijden aan de Voetbalweg in de Koningshoeven.