Willem II eigenaar van het Koning Willem II stadion

Willem II eigenaar van het Koning Willem II stadion
Fotografie door
Geert van Erven, Toin Damen, Willem II Media

Met ingang van 1 november 2022 is Willem II eigenaar van het Koning Willem II stadion. Met de overdracht van het stadion van de gemeente naar Willem II gaat een lang gekoesterde wens van de club in vervulling. Hoe de aankoop de afgelopen jaren gestalte kreeg leggen we uitgebreid aan je uit. 

De gemeente Tilburg en Willem II spraken al sinds 2017 met elkaar over de aankoop van het stadion, de wens van de club om daar eigenaar van te zijn en de gedachte dat het bezitten van vastgoed geen kerntaak is van een gemeente. Er werd geen akkoord bereikt, maar in 2019 werden de gesprekken met succes hervat. Na verschillende bouwkundige en veiligheidsonderzoeken werden huur- en koopscenario’s met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat er drie sterke argumenten waren voor de aankoop van het stadion; structureel lagere huisvestingskosten, het opbouwen van vermogen en de mogelijkheid het stadion beter te exploiteren. 

Afbeelding
waarom aankoop

Koopovereenkomst
Voordat de onderhandelingen met de gemeente begonnen liet Willem II eerst het hele stadiondossier doorrekenen door een gespecialiseerd advieskantoor. Het advies luidde dat er een sluitende business case was om de aankoop van het stadion te realiseren. De onderhandelingen die daarop volgden leidden eind 2021 tot een intentieovereenkomst over de aankoop. Enkele weken later ondertekenden de partijen een definitieve koopovereenkomst. De voornaamste hoofdlijnen daarvan zijn:

  • aankoop van het stadion tegen de boekwaarde van 4,9 miljoen euro kosten koper;
  • de verplichting voor Willem II om voor 3,5 miljoen euro veiligheidsinvesteringen uit te voeren, waarvan 1,5 miljoen euro wordt bijgedragen door de gemeente
  • erfpacht op de grond van 117.000 euro per jaar;
  • lopend voor een periode van driemaal 30 jaar. 
Afbeelding
Koopovereenkomst

De koopovereenkomst had voor Willem II een aantal ontbindende voorwaarden. Zo kon de club nog afzien van de aankoop als uit bouwkundige keuringen zou blijken dat het stadion niet aan de geldende bouwkundige normen voldeed. Ook kon Willem II de overeenkomst ontbinden als de club de financiering niet rond kreeg.

Bouwkundige keuringen
Door de gemeente en Willem II zijn verschillende bouwkundige keuringen uitgevoerd: trilmetingen, bureaustudies maar ook keuringen ter plaatse. Uit deze keuringen bleek dat het stadion aan alle bouwkundige normen voldoet. Daarmee werd een belangrijke horde tot aankoop van het stadion voor de club genomen.

Afbeelding
Stadion
Afbeelding
Stadion1

Financiering
Omdat Nederlandse banken de laatste jaren geen betaald voetbalorganisaties (BVO) meer financieren en de Duitse OLB Bank voor Nederlandse clubs vaak wel uitkomst biedt, klopte Willem II aan bij deze bank. Deze bleek bereid de financiering voor het stadion wel te verstrekken. De OLB Bank had voor de benodigde financiering van 5,8 miljoen euro een aantal voorwaarden, waaronder een garantstelling van de gemeente voor 80% van dit totale leningsbedrag. Deze garantstelling was hiermee dus een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de financiering.

Garantstelling
Om die garantstelling te realiseren, onderhandelden de gemeente en Willem II lange tijd. Vooral de zekerheden die Willem II aan de gemeente ter beschikking stelde waren onderwerp van gesprek. In twee stappen (20 juni 2022 en 3 oktober 2022) gaf de gemeenteraad haar definitieve goedkeuring op deze garantstelling en de daarbij behorende zekerheden. Hiermee was ook de financiering van het stadion een feit.

Stadion in aparte BV
Om het stadion ‘veilig te stellen’ is besloten het stadion in een aparte BV onder te brengen. Deze “Willem II Vastgoed BV” is gescheiden van de BVO en heeft een eigen (nog te benoemen) Raad van Commissarissen. De Willem II Vastgoed BV brengt huur in rekening aan de BVO en met deze huurinkomsten betaalt de Vastgoed BV de lening af en onderhoudt de Willem II Vastgoed BV het stadion. 

Afbeelding
Stadion2

Inzage en akkoord
Tijdens het jarenlange proces naar dit historische moment heeft de club alle gremia volledige inzage in de informatie en dossiers gegeven. Door de clubraad is daarbij een aparte stadioncommissie in het leven geroepen om deze in staat te stellen een eigen, objectieve mening te vormen. Zowel de directie, Raad van Commissarissen, het Stichtingsbestuur als de Clubraad heeft vervolgens unaniem akkoord gegeven op de aankoop van het stadion. Daarmee is dit besluit zeer breed gedragen in alle gremia van de club. 

Historisch moment
Algemeen directeur Martin van Geel is verheugd dat de kogel door de kerk is. ‘De aankoop van het stadion is een zeer belangrijk en historisch moment voor de club. Nu de aankoop is afgerond kan de club de vele kansen en voordelen daarvan benutten. Gedurende een lange periode hebben vele partijen en personen zich met hart en ziel hiervoor ingezet. Het is gebleken dat er binnen onze club veel kennis, kunde en ervaring is. Mede door die krachten te bundelen hebben we de aankoop voor elkaar gekregen. Uiteraard bedanken wij de gemeente Tilburg voor het gezamenlijk realiseren van deze ambitie. Daarnaast wil ik in het bijzonder Jan van der Laak (voorzitter RvC, red.) en Meindert van Duijvenbode (RvC-lid, red.) bedanken voor al hun inspanningen in dit lange traject. Zij hebben een groot aandeel gehad in de vele gesprekken en onderhandelingen met de verschillende betrokken partijen en verdienen een compliment voor hun toewijding.’

Trotse wethouder 
Wethouder Maarten van Asten (sport) is eveneens verheugd over de overdracht van het stadion: ‘Een feestelijk moment voor Willem II! Het is een lang traject geweest waarbij af en toe wat hobbels in de weg lagen maar het eindresultaat mag er zijn. We zijn blij dat Willem II nu echt eigenaar is van haar eigen stadion. Als gemeente zijn we daarnaast blij met de maatregelen die genomen worden om de veiligheid te verbeteren. Een stadion waarbij genieten van voetbal in een goede veilige sfeer voorop staat; iets om als Tilburg heel erg trots op te zijn.’