Herbenoemingen in RVC en Stichtingsbestuur

Herbenoemingen in RVC en Stichtingsbestuur

De Clubraad van Willem II heeft in haar vergadering van woensdagavond de voorstellen inzake herbenoeming van de volgende personen goedgekeurd:

♦ Paul Gerritse en Mark Heerkens worden voor een tweede en laatste termijn herbenoemd als voorzitter respectievelijk lid van het bestuur van de Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg.
♦ Ruud Vreeman wordt, op voordracht van de Raad van Commissarissen, voor een tweede en laatste termijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Willem II Tilburg B.V.

Stichtingsbestuur
In het Stichtingsbestuur heeft naast Gerritse (voorzitter) en Heerkens eveneens Michel Sluijmers zitting. Met het oog op de totstandbrenging van een evenwichtig rooster van aftreden voor het Stichtingsbestuur, is besloten om Gerritse te herbenoemen voor een tweede en laatste termijn van drie jaar (eindigend in oktober 2022) en Heerkens voor een tweede en laatste termijn van twee jaar (eindigend in oktober 2021). Sluijmers is in februari 2019 benoemd voor een eerste termijn van drie jaar. 
Na effectuering van de herbenoemingen ziet het rooster van aftreden van het Stichtingsbestuur er als volgt uit:
♦ Paul Gerritse (voorzitter): aftredend in oktober 2022 (niet herbenoembaar)
♦ Mark Heerkens (lid): aftredend in oktober 2021 (niet herbenoembaar)
♦ Michel Sluijmers (lid): aftredend in maart 2022 (herbenoembaar)

Raad van Commissarissen
Bij brief van 12 september jl. aan het Stichtingsbestuur heeft de Raad van Commissarissen Vreeman voor een tweede termijn voorgedragen. Het Stichtingsbestuur heeft met Vreeman een constructief onderhoud gevoerd en zij heeft, na rijp beraad, met deze voordracht ingestemd. De Clubraad heeft deze voordracht vervolgens in haar vergadering van 2 oktober jl. goedgekeurd. 

Met de herbenoeming van de Vreeman bestaat de Raad van Commissarissen naast hem uit nog vier leden; Jan van der Laak (voorzitter), Ilse Melis en Meindert van Duijvenbode. Statutair dient de Raad van Commissarissen echter te bestaan uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. Derhalve zoekt de Raad van Commissarissen nog een vijfde commissaris om de statutaire minimaal vereiste omvang te bereiken. Overeenkomstig de profielschets voor de Raad van Commissarissen wordt hierbij inmiddels gezocht naar een persoon met een topsport- en/of voetbaltechnische achtergrond.

Na effectuering van de herbenoeming ziet het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen er als volgt uit:
♦ Jan van der Laak (voorzitter): aftredend in juni 2022 (niet herbenoembaar)
♦ Ilse Melis (lid): aftredend in maart 2022 (herbenoembaar)
♦ Meindert van Duijvenbode (lid): aftredend in maart 2022 (herbenoembaar)
♦ Ruud Vreeman (lid): aftredend in oktober 2022 (niet herbenoembaar)

Een overzicht van alle leden van de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur vind je hier

 


 

Laatste nieuws