Algemene voorwaarden gebruik Business Room

Algemeen

 • Het gebruik van de Business Room is alleen toegestaan voor de bestemming die Willem II eraan heeft gegeven, d.w.z. dat de Business Room gebruikt mag worden als ontvangstruimte rondom de wedstrijden en evenementen en voor het overige als kantoor en/of ontvangstruimte.
 • Het staat de gebruiker niet vrij om de Business Room in gebruik te geven of de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij na verkregen schriftelijke toestemming van Willem II. 


Inrichting en oplevering Business Room 

 • Het staat de gebruiker vrij om de Business Room voor eigen rekening in te richten. Deze inrichting moet in overeenstemming zijn met de uitstraling en functie van het stadion, zulks ter uitsluitende beoordeling van Willem II, en mag niet storend zijn voor de andere gebruikers en Willem II. De verzekering van de inrichting en de inventaris is voor rekening van de gebruiker.
 • Bouwkundige wijzigingen aan de Business Room zijn niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Willem II.
 • Oplevering bij beëindiging zal in overleg en op redelijker wijze plaatsvinden zonder extra kosten voor beide partijen.   


Functie, faciliteiten en gebruik van de Business Room

 • Tijdens de thuiswedstrijden in de reguliere competitie heeft de gebruiker toegang tot het hoofdgebouw, de gehele eerste en tweede verdieping, de Business Room en de bijbehorende tribune seats.
 • De gebruiker heeft het recht om bij maximaal 8 thuiswedstrijden in de reguliere competitie extra tribune seats te reserveren met toegang zoals hierboven omschreven, voor zover voorradig, voor de geldende marktprijs van de business seats.
 • De gebruiker heeft recht op reservering van de eigen seats voor wedstrijden in het kader van de KNVB-beker, een Europese competitie, eventuele play offs om promotie / degradatie of vriendschappelijke wedstrijd tegen de dan geldende tarieven. 
 • De gebruiker heeft het eerste recht tot het kopen van kaarten bij alle andere evenementen anders dan voetbal die worden georganiseerd onder auspiciën van Willem II.
 • Indien het stadion wordt verhuurd, dan wel beschikbaar wordt gesteld aan derden, waaronder de KNVB, UEFA, FIFA, voor evenementen dan wel wedstrijden kan de gebruiker geen recht ontlenen tot het gebruik van de Business Room en de bijbehorende seats. Willem II heeft in deze een inspanningsverplichting om een passende oplossing te vinden voor alternatieve seats tijdens bovengenoemde evenementen dan wel wedstrijden.
 • De Business Room staat de gebruiker ter beschikking gedurende normale kantooruren van het  stadion. Gebruiker kan van de Business Room en parkeerplaatsen tevens gebruik maken, zolang de activiteiten binnen het stadion van Willem II dat toelaten. Verhindering op beperkingen in het gebruik van de Business Room die daaruit voortvloeien, leveren voor gebruiker geen grond op voor enige vergoeding of tegemoetkoming.


Horeca en catering faciliteiten

 • De gebruiker is verplicht om tijdens de wedstrijddagen en evenementen alle drank en voedsel te bestellen via de catering van Willem II. Het is niet toegestaan om eigen drank en voedsel mee te nemen en te nuttigen in de Business Room.
 • Dineren in het restaurant voorafgaand aan de wedstrijden dient te worden geregeld via de catering. Diner in de Business Room is mogelijk tegen betaling van de extra personeelskosten.
 • Hapjes en drankjes zijn 1 uur voor de wedstrijd, tijdens de rust en tot 3 uur na afloop van de  wedstrijd bij de gebruiksvergoeding inbegrepen.
 • De kosten voor bedienend barpersoneel zijn voor rekening van de gebruiker.
 • Extra bestellingen en bijzondere wensen ten aanzien van de catering zijn in overleg mogelijk met de catering, tegen betaling.
 • Het is de gebruiker of zijn gasten niet toegestaan om alcohol en of glaswerk te gebruiken op het buiten terras van de Business Room.
 • Roken in de Business Room is niet toegestaan.      


Onderhoud en reparatie

 • De Business Room dient steeds in goede staat van onderhoud te verkeren.
 • Het schoonmaakonderhoud van de Business Room is voor rekening van de gebruiker.
 • Beschadigingen en andere gebreken dienen ten spoedigst, waar mogelijk niet op wedstrijddagen, aan Willem II te worden gemeld. Herstel zal in overleg plaats vinden.
 • Het groot, structureel onderhoud van de Business Room en de daarbij behorende installaties, voor zover deze niet door of namens gebruiker zijn aangebracht, alsmede het buitenschilderwerk is voor rekening van Willem II en wordt in opdracht van Willem II uitgevoerd.
 • Het normale, kleine, dagelijks onderhoud en reparaties, evenals het binnenschilderwerk, worden door of vanwege gebruiker goed en vakkundig verricht en zijn voor rekening van gebruiker. De vernieuwing van onderdelen van installaties om de goede en storingvrije werking te kunnen bewerkstelligen, is voor rekening van gebruiker.
 • Indien gebruiker, na aanmaning, in gebreke blijft het onderhoud of de reparaties voor zijn rekening te (laten) verrichten is Willem II bevoegd en, voor zover nodig, bij deze onherroepelijk gemachtigd om zulks te doen of te laten doen op kosten van gebruiker.
 • Gebruiker zal onderhoud- of reparatiewerkzaamheden die door of namens Willem II worden verricht in redelijkheid gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding, vermindering van vergoeding of ontbinding van de overeenkomst te kunnen vorderen.


Verzekering en aansprakelijkheid

 • Willem II heeft voor haar stadion en ruimten een opstalverzekering afgesloten. De gebruiker dient zich overeenkomstig de voorschriften van de verzekeraar te gedragen. Op verzoek krijgt de gebruiker inzage in de polis.
 • Voor eventuele schade geleden door de gebruiker, voor zover niet vallende onder de dekking van voornoemde opstalverzekering en/of de inboedel verzekering van de gebruiker of de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de gebruiker, behoudens opzet of grove schuld kan Willem II geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Gebruiker is verplicht voor de looptijd van de overeenkomst dekking te hebben onder een WA-verzekering voor schade aan derden die door het gebruik van de Business Room ontstaat.
 • Indien, in verband met het gebruik van de Business Room door gebruiker, een hogere dan normale premie van de brandverzekering aan Willem II in rekening wordt gebracht, zal het meerdere boven de normale premie voor rekening van de gebruiker zijn.


Overige bepalingen

 • Tijdens de thuiswedstrijden van Willem II dient eenieder in de businessruimten van het stadion gepaste kleding te dragen. In verband met het zakelijk karakter van onze Business Club zijn o.a. petjes, korte broeken en bad- of teenslippers niet toegestaan. 
 • Gebruik en toegang van de Business Room door minderjarigen is alleen mogelijk in aanwezigheid van een volwassen toezichthouder.
 • Het draaien van muziek is vanaf 15 minuten voor de start van de wedstrijd en tijdens de wedstrijd niet toegestaan. 
 • Door de gebruiker en diens gasten zal geen overlast, op welke wijze dan ook, worden veroorzaakt voor andere bezoekers van het stadion. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gasten. Het staat Willem II vrij de gebruiker en diens gasten indien zij geen gehoor geven de overlast te staken te (doen) verwijderen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de Business Room.
 • De gebruiker dient zich te conformeren aan door het bevoegde gezag opgelegde regels en instructie zoals politie, brandweer, KNVB, UEFA en FIFA.
 • Er mogen geen beeld - dan wel geluidsopnamen gemaakt worden van de wedstrijden en evenementen.